2015-12-10_8:50-13:50

(Pričakujem komentarje na dnu strani – Leave a reply)

Tehnična vprašanja

 • 1. kolokvij 17. decembra
 • ob 8:50 bomo začeli z vajami v laboratoriju (realni motor, preizkus in modeliranje), do 10:00, nato od 10:10 do 10:55 kolokvij. Ob 11:10 daljši premor do 12:30, ko bomo nadaljevali do 13:50 kar z vajami.
 • 24. decembra ni organiziranega študijskega procesa po koledarju UL.
 • po e-pošti ste dobili pripombe na prevode Jakimčuka in navodila za naprej. Če si boste vzeli več časa, lahko pričakujete, da boste snov bolje razumeli.
 • pri študiju in v pripravi prevoda upoštevajte slovarček, ki smo ga doslej sestavili, predloge za nova gesla v slovarčku napišite kot komentar na dnu strani.

Snov

 • prenosna funkcija realnega regulatorja PID, preverjanje odzivov regulirane veličine na spremembe Kp, Ki in Kd (pregled učinkov)
 • primeri regulacij s PID (PI) na ladji
 • regulacija temperature morske vode (1.1 Kaj povzroči nenadno spremembo temperature? 1.2 Kaj je aktuator?)
 • (hidravlični) regulator hitrosti vrtenja ladijskega motorja smo videli na mini ekskurziji. 2.1 Kako odreagira pri zmanjšanju hitrosti vrtenja (povečana mehanska obremenitev) in 2.2 Kako pri povečanju hitrosti vrtenja? (zmanjšanje mehanske obremenitve?) 2.3 Ali je lahko sprememba moči priključenih električnih porabnikov kriva za spremembo hitrosti vrtenja gredi? Pojasnite!
 • ppt

Vprašanja za domov

 • Odgovorite na vprašanja, našteta med snovjo.
Advertisements

2015-12-03_8:50-13:50

(Pričakujem komentarje na dnu strani – Leave a reply)

Tehnična vprašanja

 • 1. kolokvij iz do vključno 10. decembra obdelane snovi: 17. decembra
 • seznam literature ste dobili po e-pošti. Kot spoznavate, je uporaben dodaten vir tudi Elektrotehniški priročnik, ki ga je izdala Tehniška založba Slovenije.
 • po e-pošti ste dobili pripombe na prevode Jakimčuka in navodila za naprej. Če si boste vzeli več časa, lahko pričakujete, da boste snov bolje razumeli.
 • pri študiju in v pripravi prevoda upoštevajte slovarček, ki smo ga doslej sestavili, predloge za nova gesla v slovarčku napišite kot komentar na dnu strani.

Snov

 • modeliranje preprostega sistema (voziček med dvema vzmetema) in odziv na stopnico (na vajah s pomočjo simulacije, razlaga na predavanjih)
 • stabilnost sistemov s pomočjo obravnave imenovalca prenosne funkcije
 • ppt

Vprašanja za domov

 • Kaj pomeni izraz odziv na stopnico? Kako ga dobimo in kaj si lahko z njim pomagamo?
 • Kako vplivata realni in imaginarni del (rešitve karakteristične enačbe) imenovalca prenosne funkcije na obnašanje odziva?
 • Primerjajte sistem hlajenja ladje z morsko vodo in regulacijo temperature v prostoru (zadnji diapozitiv). Naštejte podobnosti in razlike.

2015-11-26_8:50-13:50

(Pričakujem komentarje na dnu strani – Leave a reply)

Tehnična vprašanja

 • 1. kolokvij iz do sedaj obdelane snovi: 3. decembra takoj po premoru po vajah v računalnici.
 • seznam literature ste dobili po e-pošti. Kot spoznavate, je uporaben dodaten vir tudi Elektrotehniški priročnik, ki ga je izdala Tehniška založba Slovenije.
 • po e-pošti ste dobili pripombe na prevode Jakimčuka in navodila za naprej. Če si boste vzeli več časa, lahko pričakujete, da boste snov bolje razumeli.
 • pri študiju in v pripravi prevoda upoštevajte slovarček, ki smo ga doslej sestavili, predloge za nova gesla v slovarčku napišite kot komentar na dnu strani.

Snov

 • intuitivni pristop k vodenju toplotnega izmenjevalnika, samostojno ste spoznali pojme odprta zanka, krmiljenje, povratna (zaprta) zanka in pomembnost kombiniranega pristopa
 • ppt
 • krmiljenje, sledilni in regulacijski način, sekvenčno vodeni sistemi, sistem ladijskega goriva

Vprašanja za domov

 • Naštejte prednosti IGBT pred GTO in primerjajte področja njune uporabnosti na ladjah.
 • Razložite odnos med krmiljenjem in regulacijskim načinom delovanja sistema vodenja pretoka vode v cevi.
 • Bistvene lastnosti sekvenčnih sistemov vodenja vgradite v opis delovanja sistema sistema ladijskega goriva kot sekvenčnega sistema.

2015-11-19_8:50-13:50

(Pričakujem komentarje na dnu strani – Leave a reply)

Tehnična vprašanja

 • kolokvij: v tednu od 30. novembra do 4. decembra bomo pisali 1. kolokvij
 • seznam literature ste dobili po e-pošti. Kot spoznavate, je uporaben dodaten vir tudi Elektrotehniški priročnik, ki ga je izdala Tehniška založba Slovenije.
 • po e-pošti ste dobili pripombe na prvi dve strani Jakimčuka in navodila za naprej
 • pri študiju in v pripravi prevoda upoštevajte slovarček, ki smo ga doslej sestavili, predloge za nova gesla v slovarčku napišite kot komentar na dnu strani.

Snov

 • po modeliranju linearnega ste v računalnici modelirali še preprost nelinearrni proces, gradivo
 • delovanje zatemnitvenega stikala (časovna konstanta RC vpliva na čas odprtja diaka)
 • napajalniki, regulirani in neregulirani izvori napetosti
 • delovanje električnih pogonov (štirje režimi (kvadranti) delovanja električnega stroja, primer žerjava EP, str. 264)
 • pogoni enosmernih motorjev s tiristorskimi pretvorniki, šestpulzna mostična vezava
 • frekvenčni pretvorniki, varnostna opozorila (EP, str. 271)
 • proizvodnja električne energije (elektrarne), varstvo okolja v termoelektrarnah

Vprašanja za domov

 • V kakšnih režimih je električni stroj žerjava pri dvigovanju, mirovanju in pri spuščanju bremena?
 • Katero veličino na električnem motorju spreminjamo s kotom odprtja (alfa) tiristorskega pretvornika? Razložite princip delovanja.
 • Skicirajte šestpulzno mostično vezavo za napajanje električnega stroja! Zakaj ima zaporedno vezano dušilko?
 • Kako frekvenčni pretvorniki vplivajo na karakteristiko oz. delovanje asinhronskega motorja?
 • Kakšne varnostne ukrepe morate izvesti, preden vključite motor, vezan na omrežje preko frekvenčnega pretvornika?
 • Katere poleg moči motorja morate poznati, da izberete zanj pravi frekvenčni pretvornik?
 • Kaj za varstvo okolja predpisuje SOLAS med opremo ladijskega sistema težkega goriva?

2015-11-12_8:50-13:50

(Pričakujem komentarje na dnu strani – Leave a reply)

Tehnična vprašanja

 • seznam literature ste dobili po e-pošti. Kot ste spoznali, je uporaben dodaten vir tudi Elektrotehniški priročnik, ki ga je izdala Tehniška založba Slovenije.
 • pri študiju in v pripravi prevoda upoštevajte slovarček, ki smo ga doslej sestavili

Snov

 • Elektronska oprema, glajenje pulzirajočih enosmernih napetosti, krmiljeni usmerniki, vpliv bremen na delovanje krmiljenih usmernikov, polno krmiljen dvopulzni mostični usmernik, krmiljenje tiristorjev
 • razsmerniki z omrežnim krmiljenjem, (izmenični pretvorniki, zatemnitveno stikalo), večperiodna regulacija
 • enosmerni pretvorniki, pretočni pretvorniki, razlika v napajanju ohmskih in induktivnih bremen
 • razsmerniki in fotonapetostne naprave, brezprekinitveno napajanje, sinusna pulzno širinska modulacija
 • integrirana vezja in stopnje miniaturizacije oz. zgoščevanja elementov na Si substratu, prehod h krmilnim elementom
 • modeliranje preprostih procesov v računalnici, gradivo

Vprašanja za domov

 • prosim, da počakate na pripombe na prvi dve strani Jakimčuka
 • Za kakšen namen so razsmerniki priključeni na fotonapetostne module?
 • V kakšnem načinu delovanja je brezprekinitveni napajalnik v normalnem delovanju in v kakšnem ob izpadu omrežja?

2015-11-05_8:50-13:50

(Pričakujem komentarje na dnu strani – Leave a reply)

Tehnična vprašanja

 • seznam literature ste dobili po e-pošti. Kot ste spoznali, je uporaben dodaten vir tudi Elektrotehniški priročnik, ki ga je izdala Tehniška založba Slovenije.
 • pri študiju in v pripravi prevoda upoštevajte slovarček, ki smo ga doslej sestavili
 • prihodnjič začnemo v Računalnici 1 ob 8:50.

Snov

 • Elektronska oprema, elementi osnovnih elektronskih vezij za izvore takta
 • polprevodniki, dioda, tiristor, usmerjanje in razsmerjanje
 • integrirana vezja in stopnje miniaturizacije oz. zgoščevanja elementov na Si substratu, prehod h krmilnim elementom
 • Regulacija – modeliranje preprostih procesov, priprava na delo v računalnici

Vprašanja za domov

 • prosim, da do 12. novembra počakate na pripombe na prvi dve strani Jakimčuka
 • Kaj obsega pojem močnostna elektronika?
 • Kako deluje A/D pretvornik in kako deluje D/A pretvornik? Kaj pomeni, da je pretvornik 16-bitni?
 • Imenujte sponke tiristorja in opišite njegovo sestavo!
 • Tiristorje danes večinoma prožimo s kratkimi močnimi tokovnimi impuzi: navedite vsaj tri primere, v katerih lahko na ladji uporabljamo tiristorje v takšnih vezavah?
 • Napake v delovanju. Kaj povzroča, da se tiristor neželeno odpre? Kako zaščitimo tiristorje?
 • Kaj je tiristor GTO? Opišite njegove dobre lastnosti, območja delovanja (tok, napetost) in uporabnost!
 • Triak predstavlja dva hkrati prožena tiristorja v protifazni vezavi. Kakšne lastnosti ima triak in za kakšne namene ga uporabljamo?
 • Diak predstavlja trislojno diodo. Uporabljamo ga v hotelskih sistemih na ladji. Opišite v katerih in kako v njih deluje?
 • Zaradi katerih lastnosti in za kakšne namene na ladji je IGBT bolj uporaben kot drugi doslej našteti elementi? (Primerjajte območja (tok,napetost) in poglejte na zadnje diapozitive prejšnjega predavanja)
 • Kaj pomeni, da so usmerniška vezja krmiljena? Katera so krmiljena in katera so nekrmiljena? Kaj pomeni izraz ‘pulznost’ usmernikov?
 • S čim usmerjamo trifazne napetosti? Skicirajte vezavo trifaznega usmernika!
 • S kakšnim namenom je definirana valovitost? Kateri usmerniki od doslej omenjenih imajo največjo in kateri najmanjšo valovitost?

2015-10-29_8:50-13:50

(Pričakujem komentarje na dnu strani – Leave a reply)

Tehnična vprašanja

 • seznam literature ste dobili po e-pošti
 • pri študiju in v pripravi prevoda upoštevajte slovarček, ki smo ga doslej sestavili

Snov

 • Spremljanje procesov; tipalni podsistemi, tlačna tipala, tipala razdalje, krmiljenje viskoznosti, kratek pregled uporabe polprevodniških tehnologij, kabli, analogni pretvorniki
 • ppt
 • Regulacija – uvod v modeliranje; računalniški model na podlagi matematičnega (voziček na ravni podlagi), izbor vhodne in izhodne (opazovane) veličine, Laplaceova transformacije

Vprašanja za domov

 • prosim, da do 12. novembra počakate na pripombe na prvi dve strani Jakimčuka
 • Narišite skico zajema od veličine do krmilne enote!
 • Opišite razliko med TČ in RTD.
 • Naštejte tipala za tlak!
 • Naštejte tipala za oddaljenost! Kako deluje ladijski sistem za porabo goriva?
 • Merilniki pomika. Na katerih principih delujejo natančnejši, na katerih bolj grobi?
 • Opišite delovanje tipala linearnega pospeška na nihajočo maso.
 • Opišite delovanje tipala kotnega pospeška na obročasto maso.
 • Opišite delovanje tipala kotne hitrosti s pomočjo indukcije in s pomočjo magnetnega stikala.
 • V čem se za uporabnika razlikujeta kapacitivno in induktivno tipalo oddaljenosti?
 • Sestava kabla za prenos električne energije na ladji.
 • Zakaj se uporabljajo kabli v obliki pletenice?
 • Zakaj se v analognih pretvornikih uporabljajo nizkoprepustni filtri?
 • Za kakšne namene se na ladji uporabljajo krmiljeni tiristorski pretvorniki?
 • Skicirajte in z besedo opišite trifazno razsmerniško vezje za napajanje trifaznega izmeničnega motorja!